Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku a národopisná expozícia v prírode

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku patrí medzi jedno z najstarších a najvýznamnejších štátnych špecializovaných národnostných múzeí na Slovensku. Vzniklo v roku 1956 ako prejav tolerantnosti, vzájomného porozumenia a príkladného spolunažívania slovenského národa s národnostnými menšinami.

Rusíni na Slovensku

Medzi Slovákmi  a príslušníkmi rusínsko-ukrajinského etnika, ktorí žili na rovnakom geograficko-prírodnom prostredí, neexistuje takmer žiadna jazyková bariéra a história ich  poznamenala spoločnými osudmi a preto je kultúra obyvateľstva neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Rusíni – Ukrajinci obývajú približne 220 dedín, ktoré sa rozprestierajú na území severovýchodného Slovenska pozdĺž slovensko-poľskej hranice, od najvýchodnejšej obce Nová Sedlica v okrese Snina až po najzápadnejšiu obec Osturňa v okrese Poprad. Zo severu na juh do vnútrozemia  zasahuje v šírke 10 – 30 km.

Svidník múzeum v prírode

foto: zdroj facebook múzea

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Historické doklady o Rusínoch-Ukrajincoch v SR, hlavne pamiatky materiálnej a duchovnej kultúry, zhromažďuje už vyše 60 rokov múzeum vo Svidníku. Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku okrem hlavnej kultúrno-historickej expozície a Galérie D. Millyho s kolekciou ikon začalo od roku 1975 s výstavbou národopisnej expozície v prírode (skanzenu), ktorá má návštevníkom  podávať ucelenú predstavu o základných životných podmienkach Rusínov-Ukrajincov v minulosti.

Na základe rozsiahlej etnografickej, technickej a fotografickej dokumentácie pamiatok ľudovej architektúry v 226 lokalitách skúmaného regiónu bol v roku 1974 vytvorený projekt národopisnej expozície v prírode a už na jeseň 1975 sa sem premiestnila prvá pamiatka – zrubový dom z obce Kečkovce, okres Svidník. Predstavoval typický lemkovský variant karpatského domu z roku 1905. Dispozične je dom riešený na vstup – šini, hlavný obytný priestor – chyžu a odkladaciu miestnosť – komoru. Pod spoločnou slamenou strechou sú aj hospodárske priestory stajňa – chliev, bojisko – humno a šopa. Celá usadlosť je ohradená murovaným plotom z pieskového kameňa. Najskromnejšie obydlie reprezentuje dom roľníka z polovice 18. stor. z obce Uličské Krivé.

Skanzen v lokalite Kochanovský brech

V súčasnosti  sa skanzen rozprestiera približne na 11 hektároch na okraji mesta Svidník, v lokalite Kochanovský brech, a nachádza sa tu takmer 50 vzácnych pamiatok ľudového staviteľstva, prevažne malebné skupiny roľníckych obydlí, ktoré sú pokryté šindľom a slamou, sú tu dva typy obytných budov – bojkovský a lemkovský.  Okrem hlavných typov obydlí sú v múzeu zastúpené aj všetky druhy hospodárskych stavieb – stodoly, maštale, sýpky, pivnice, chlieviky, studne, drevené ploty a ohrady.

Významné stavby v múzeu v prírode

Dominantou múzea je drevený chrám (cerkva) z obce Nová Polianka (Mergeška) z roku 1766, ktorý je zasvätený sv. Paraskeve. V kostolíku je vzácny ikonostas z polovice 18. stor. z obce Pravrovce. Od roku 1993, kedy bol vysvätený, sa tu konajú pravoslávne bohoslužby. V skanzene je možné nájsť aj technické stavby ako vodný a veterný mlyn, pílu, ktoré sú umiestnené pri potoku, vďaka čomu je možné vidieť ako fungovali. Ďalej sú tu zvonice, prícestné kríže, starobylá drevená škola, požiarna zbrojnica, kováčska dielňa/vyhňa, koliba, včelín,  murovaná krčma s voziarňou, dedinský obchod a trhovisko. Expozícia ponúka aj ukážky spôsobov získavania obživy – poľnohospodárske stroje, výrobné nástroje, sekery, pílky, dláta, nože, vrtáky, koše na obilie, keramické, kovové nádoby, kuchynské riady, predmety dennej potreby a iných ľudovoumeleckých výtvorov (drevorezby, keramiky, výšivky, kraslice, atď.).

Úsilím múzea je predstaviť tradičnú kultúru a spôsob života predchádzajúcich generácií, predstavuje tradičné formy zamestnaní obyvateľstva (chov dobytka, pastierstvo, roľníctvo, ľudové remeslá).

Areál skanzenu

V areáli skanzenu sa každý rok konajú rôzne folklórno-národopisné programy. Od roku 1986 je to program Poklady ľudu, ktorý ukazuje tradičné zvykoslovie, duchovnú kultúru etnika, akou sú svadba, veľkonočné zvyky, krstiny, priadky, detské hry, jarmoky, ľudové zábavy, ukážky tradičných ľudových remesiel a iné. Taktiež sa tu konajú Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, Dni remesiel a ľudových tradícií a Medzinárodné majstrovstvá vo varení pirohov.

Pripravila Maťa