Šariš je tvorený horskou a podhorskou oblasťou. Výraznú časť regiónu tvorí Odnavská vrchovina, na severe Busov, Čergov, zo západu Spišsko-šarišské medzihorie, Bachureň, Šarišská vrchovina až po Čiernu horu. Cez Košickú kotlinu sa na juhu prechádza k Slanským vrchom. Severovýchod zasahuje do Nízkych Beskýd. Na severe Šariš susedí s Poľskom, na juhu s Abovom, na východe so Zemplínom a na západe so Spišom. Územie bolo po zriadení šarišskej župy ovládané zo Šarišského hradu, od roku 1647 už z Prešova. Pre dobrú priechodnosť a nie príliš členitý reliéf rástlo obyvateľstvo najmä v okolí riek. Pôda v údoliach bola poľnohospodársky využívaná.